Rīko nomas tiesību izsoli telpām Stacijas ielā 6, Kuldīgā

08/04/2021

SIA "Kuldīgas siltumtīkli", reģ. nr. 40003007890, iznomā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli SIA "Kuldīgas siltumtīkli" piederošu nekustamā īpašuma daļu no noliktavu/garāžas ēkas- neapdzīvojamām telpām, kas atrodas Stacijas ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 6201 026 0027).

Nomājamās telpas 244.56 m2 platībā plānots nodot nomā saimnieciskās darbības veikšanai.

Izsolāmā objekta sākumcena: EUR 244.56 (bez PVN), drošības nauda (nodrošinājums): EUR 20.00, izsoles solis: EUR 20.00.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 8. aprīlī plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 8. maijā plkst. 13.00. Pieteikties izsolei iespējams līdz 2021. gada 28. aprīlim plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 28. aprīlim jāiemaksā SIA "Kuldīgas siltumtīkli" kontā: SIA "Kuldīgas siltumtīkli", reģ. Nr. 40003007890, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51UNLA0011000206802, maksājuma uzdevumā norādot: "Stacijas ielas 6 neapdzīvojamo telpu daļas izsole" nodrošinājums EUR 20.00 apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalību izsolē.

Ar personu, kura ir nosolījusi visaugstāko cenu un ir izpildījusi iepriekš minētos nosacījumus, tiks slēgts nomas līgums.

Paziņojums par izsoli ir jāpublicē elektronisko izsoļu vietnē- https://izsoles.ta.gov.lv, SIA "Kuldīgas siltumtīkli" interneta mājaslapā www.kuldigasilt.lv, SIA "Kuldīgas siltumtīkli" Facebook kontā un reģiona laikrakstā "Kurzemnieks".

Informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt, zvanot pa tālruni 63323721 vai e-pastā: siltums@kuldiga.lv. Lai apskatītu izsolāmo objektu, iepriekš pieteikties pa tālruni 29116881.

Izsoles rīkotājs: SIA Kuldīgas siltumtīkli
Adrese: Lapegļu iela 8, Kuldīga, LV-3301
Telefons: 63323721
E-pasts: siltums@kuldiga.lv