Cenu aptauja par siltuma skaitītāju verifikāciju

09/05/2024

Aicinām iesniegt piedāvājumu siltuma skaitītāju verifikācijai SIA “Kuldīgas siltumtīkli" patērētājiem.

UZAICINĀJUMS CENU APTAUJAI Nr. KS/2024/CA/07

1. Pasūtītājs:

SIA „Kuldīgas siltumtīkli”
PVN Reģ. Nr. LV40003007890
Adrese: Lapegļu iela 8, Kuldīga, LV3301
Kontaktpersona: Marta Rušmane
e-pasts: marta.rusmane@kuldiga.lv
Tālrunis: 27 020 931

2. Cenu aptaujas priekšmets:

Siltuma skaitītāju verifikācija SIA “Kuldīgas siltumtīkli”

3. CPV kods:

50411000-9 (Mērījumu aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi)

4. Pamatojums:

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.

5. Iegādes specifikācija un apjoms:

Siltuma skaitītāju verifikācija paredzēta līdz 2024./2025. siltuma sezonas uzsākšanai (provizoriski līdz 2024. gada 1. oktobrim). 

Mērierīces:
163 ultraskaņas siltuma mērierīces ar nominālo caurplūdi no 1,5 līdz 15 m3/h.

Mērierīču izsniegšana un saņemšana adresē: Lapegļu iela 8, Kuldīga.

6. Pasūtītāja prasības:

1. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”.

2. Pretendentam ir ne mazāk kā trīs gadu pieredze Līguma priekšmetā minētā pakalpojuma sniegšanā un tam ir visas nepieciešamās atļaujas un sertifikācija pakalpojuma sniegšanai.

3. Paredzamais apjoms vienā piegādē no 20 mērierīcēm. Pretendents pieprasīto apjomu saņem 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma. Verifikācijas veikšana un mērierīču atgriešana jānodrošina līdz 15 darba dienu laikā no saņemšanas brīža.

Mērierīču transportēšanas izmaksām jābūt iekļautām verifikācijas izmaksās.

Mērierīces saņem un atgriež ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

4. Skatītājiem jābūt verificētiem pilnvarotās institūcijās, kuras ir tiesīgas veikt skaitītāju verifikāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

5. Uz skaitītājiem ir jābūt norādēm par to verifikāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

6. Bojātas mērierīces gadījumā Pretendents atgriež ierīci ar defektu aktu, nepiemērojot verificēšanas maksu.

7. Pretendentam jānodrošina mērierīces saņemšana 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja atbildīgas personas zvana.

7. Līguma izpildes vieta un termiņš:

Pretendents mērierīces verificēšanas veikšanai saņem Pasūtītāja norādītajā adresē (Lapegļu ielā 8, Kuldīgā). Pēc verifikācijas mērierīces jāatgriež Pasūtītāja norādītajā adresē (Lapegļu ielā 8, Kuldīgā).

8. Kvalifikācijas prasības pretendentiem:

8.1.Attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

8.1.1.     pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

8.1.2.     Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

8.1.3.     iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

8.1.4.     uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 8.1.1.-8.1.3. paredzētās prasības.

8.2.Pretendentam jābūt:

8.2.1.     reģistrētam likumā noteiktā kārtībā;

8.2.2.     licencei/sertifikācijai pakalpojuma sniegšanai;

8.2.3.     citām prasībām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu drošu, uzskaitāmu un kvalitatīvu pakalpojuma nodrošināšanu saskaņā ar Pasūtītāja prasībām.

9. Cenu aptaujas vērtēšanas un izpildes noteikumi katrai daļai atsevišķi: 

a.      Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu (EUR bez PVN), t.i., Piedāvājuma kopsummu pieteikuma punktā 3.1.

b.     Ja kopējā piedāvājuma cena vairākiem Pretendentiem ir vienāda, tad iepirkuma procedūras uzvarētājs nosakāms izlozes kārtībā.

c.      Pretendenta piedāvātā verifikācijas cena visu iepirkuma līguma izpildes laiku nedrīkst mainīties, tai jāsakrīt ar finanšu piedāvājumā norādīto.

d.     Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez iepirkuma līguma noslēgšanas, ja iepirkumam netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, vai pārsniedz pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkuma priekšmetam, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

e.      Pasūtītājs verifikācijas iegādes apmaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas par faktiski saņemto verifikācijas pakalpojumu.

10. Piedāvājums iesniedzams elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi: siltums@kuldiga.lv vai iesniedzot personīgi: SIA „Kuldīgas siltumtīkli”, Lapegļu iela 8, Kuldīga.

11. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.05.2024. plkst. 11.00.